MenuHomeKontaktRekrutacjaKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFotoŚwietlicaProjekty unijneStypendia

Dokumenty        Standardy nauczania      Dla rodziców       Archiwum (2012-2017) 

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/2019

Opracowała: Elżbieta Bałata - zastępca dyrektora szkoły, na podstawie www.oke.krakow.pl oraz www.cke.gov.pl.

 

 Komunikaty:

Informacje ważne dla rodziców uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub pozytywną opinię rady pedagogicznej. Informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego dostarczają rodzicom wychowawcy. Do 23 listopada 2018 r. rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek wypełnić oświadczenie o akceptacji lub rezygnacji z warunków i form dostosowania egzaminu.

 Organizacja egzaminu ósmoklasisty:
 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dz.U. 2017 poz. 1512

 O egzaminie ósmoklasisty:

Podstawa programowa:

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019:

 

Uczniowie nie posiadający opinii, orzeczenia oraz uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią piszą arkusz EO...1;
uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - arkusz 2, uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego arkusz 4 lub 5 /słabowidzący/, arkusz 7 /słabosłyszący/.

 

 I. Arkusze pokazowe dostępne są od grudnia 2017 r.,

arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r.

II. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

III. Wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w czerwcu 2019 r.

IV. Materiały informacyjne i dydaktyczne są zamieszczane na stronie www od listopada 2017 r.

   

...................................................................................................................................................................................