MenuHomeKontaktRekrutacjaMaturaKonkursyOsiągnięciaNasze praceSportFotoDolne menu

 

DLA KANDYDATÓW

....................................................................................................................................................................................................................................

 
 

 

Trwa nabór

 

do Społecznego Gimnazjum
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Małego Księcia 
na rok szkolny 2018/2019.

 

Zapisów można dokonać 
w sekretariacie gimnazjum 
ul. Kochanowskiego 3; tel. 158234175
 oraz liceum ul. Wyspiańskiego 12; 
tel. 158222323.

 

Dołącz do nas!

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej 
o gimnazjum i liceum.

.....................................................................................

 

Najważniejszy jest zawsze człowiek, 
to od niego zależy charakter i specyfika miejsca, 
w którym przebywa...

Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Małego Księcia:

·         zapewni uczniom solidną wiedzę merytoryczną;

·         ułatwi dokonanie wyboru przyszłej drogi zawodowej;

·         zagwarantuje wysoki poziom nauki w zakresie wszystkich przedmiotów;

·         przygotuje do olimpiad, konkursów przedmiotowych i egzaminów wstępnych na studia;

·         zapewni pracę w małych grupach;

 .    pomoże realizować swoje pasje dostosowując do indywidualnych potrzeb plan nauczania.

 

 

Nasi nauczyciele to ludzie:

·         z pasją;

·         z doświadczeniem w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych;

·         stale doskonalący swoje umiejętności;

 .    pracujący według autorskich programów.

 

Nasi uczniowie:

·         mają głęboką świadomość i potrzebę zdobywania wiedzy;

·         mają możliwość odkrywania swoich zainteresowań;

·         biorą udział w wydarzeniach kulturalnych;

 .     poprzez udział w programie Erasmus +, mają okazję nawiązać kontakty
ze swoimi rówieśnikami z całej Europy i doskonalić znajomość języków obcych.

KALENDARIUM REKRUTACJI
na rok szkolny 2018 / 2019

L.p.

  Czynności rekrutacyjne:

  Termin

1.

Składanie podań – do pobrania ze strony internetowej 
lub w sekretariacie szkoły.

Od 1 marca 
do 30 maja 2018r.

1a

Składanie podań do klasy dwujęzycznej

Do 11 maja 2018r.

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

 Od 11 do 30 maja

2018r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

4 czerwca 2018r.

4.

Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Od 22 do 26

czerwca 2018r.
do godz.15.00

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do liceum.

29 czerwca 2018r. 
godz. 10.00

6.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole 
w sekretariacie liceum poprzez:

 

Do 5 lipca 2018r.
 do godz. 13.00

 

- złożenie oryginałów dokumentów,

- dwóch zdjęć legitymacyjnych,

- wpłatę wpisowego w wysokości 450 zł 
w sekretariacie szkoły lub na konto:
42 9434 0002 2001 1000 2655 0002

- podpisanie umowy przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z Zarządem Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Naukowego  (organu prowadzącego) – w sekretariacie szkoły

- podpisanie i złożenie dokumentów wymaganych
 przez szkołę – do pobrania w sekretariacie szkoły
 lub ze strony internetowe

 

 

DOKUMENTY do pobrania

 

Podanie

wejdź

Religia / etyka - wybór

wejdź

Deklaracja zgody i oświadczenie

wejdź

    

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

·         za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum 
100 pkt.

·         za oceny z j. polskiego, matematyki  i wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100pkt.

1. Z egzaminu gimnazjalnego:

·         Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty

      w następujący sposób:1% = 1 punkt

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres:

·         j. polski – 100 pkt.

·         historia i wos – 100 pkt.

·         matematyka – 100 pkt.

·         przedmioty przyrodnicze – 100 pkt.

·         język obcy - 100 pkt.

 

          Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych

z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.


2. Ze świadectwa:

·         celujący18 punktów,

·         bardzo dobry 17 punktów,

·         dobry 14 punktów,

·         dostateczny 8 punktów,

·         dopuszczający 2 punkty.

 

         Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum, przyjmowani są niezależnie

od kryteriów.

 

UWAGA!

          Laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka angielskiego zwolnieni są ze sprawdzianu kompetencji językowych

 ( kandydaci do oddziału dwujęzycznego).

 

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za:

·         udowodnioną przez ucznia realizację własnych pasji i marzeń- (20 punktów),

·         ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - (7 punktów),

·         uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (7 punktów),**

·         za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: - (7 punktów).

·         uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),

·         I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty),

·         II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty),

·         III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.).

·        Stała, udokumentowana  aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego - (do 3 punktów).

* Wybór przedmiotów branych pod uwagę przy przeliczaniu punktów zależy od  planowanych rozszerzeń spośród takich jak: fizyka, historia, biologia, chemia i geografia, język obcy / dla kandydatów do profilu językowego/.

..............................

** Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

Możliwość dowolnego wyboru 2-4 przedmiotów rozszerzanych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

  Przygotowujące na studia:

  Przedmioty dominujące:

                                 BIOLOGICZNO- CHEMICZNY

·         medyczne

·         biotechnologiczne

·         fizjoterapeutyczne

·         ochrony środowiska

·         biologia

·         chemia

·         fizyka

·         matematyka

·         języki obce

·         łacina

                                      MATEMATYCZNY

·         techniczne

·         matematyczne

·         informatyczne

·         ekonomiczne

·         turystyczne

·         matematyka

·         fizyka

·         informatyka

·         języki obce

                                    HUMANISTYCZNY

·         filologiczne

·         prawnicze

·         politologiczne

·         psychologiczne

·         dziennikarskie

·         język polski

·         języki obce

·         historia

·         wiedza o społeczeństwie

·         historia sztuki

·         filozofia

·         łacina

DWUJĘZYCZNY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

W zależności od wyboru

przedmiotów możliwość podjęcia studiów w Polsce i za granicą.

·         język angielski

·        dwa przedmioty prowadzone
  w języku angielskim

·         rozszerzenia do wyboru

 

  SEKCJA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ      

Przedmioty kierunkowe / oprócz realizowanych w ramach programu liceum ogólnokształcącego/

-GRAFIKA UŻYTKOWA

 /projektowanie reklamowe, poligraficzne,

użytkowe, tworzenie komiksu, architektura, grafika 3D itp./

-PROGRAMOWANIE

-TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

-MULTIMEDIA

 /prezentacje, animacje 3D, animacje 2D, tworzenie stron internetowych, film reklamowy, itp./

-PLASTYKA

/szkic, grafika, kompozycja, kolor, perspektywa, pejzaż itp./

 

SEKCJA JĘZYKOWA                                   

 

Z językiem wiodącym- FRANCUSKIM lub NIEMIECKIM

Oprócz przedmiotów objętych programem liceum,

ŚREDNIO OK. 8 GODZIN JEDNEGO Z JĘZYKÓW.

Język angielski jako drugi -  obowiązkowy.

Program klasy obowiązuje oprócz podstawowych sprawności językowych także :

·         Udział w wymianie z inną klasą ze szkoły w Europie

·         Udział w  zajęciach z cywilizacji, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego

·         Przygotowanie do zdawania egzaminu/ certyfikatu międzynarodowego

·         Możliwość zdawania na maturze języka na poziomie dwujęzycznym

·         Udział w konkursach i wydarzeniach kulturalnych w języku obcym

 

UWAGA: Możliwość nauki języka od podstaw!

 

 

 

 

UWAGA!

 

Dokumenty uczniów, którzy nie zostali przyjęci

należy odbierać osobiście 
w sekretariacie szkoły do dnia 30 sierpnia 2018r. 
Po tym terminie dokumenty ulegną zniszczeniu.

 

 ---------------------------------------

Postanowienia końcowe:

- Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.marca 2018r.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

 
   

........................................................................................................................................................................................

<<Pozostałe wiadomości czytaj w   <<ARCHIWUM>>

   

 

    Dokumenty    │   Standardy nauczania    |    Dla rodziców    |   Absolwenci    │    Archiwum